معرفی استاندارد ایزو 17025:2005


استاندارد ISO17025:2005 الزامات عمومی جهت تائید صلاحیت برای انجام دان آزمایشات و یا کالیبراسیون های مربوط به نمونه برداری را تعیین می کند. این استاندارد، نحوه تست و کالیبراسیون با استفاده از متدهای استاندارد ، غیراستاندارد  و روش های آزمایشگاهی را شامل م شود.

استاندارد ایزو17025:2005 برای همه سازمان هایی که تست ها یا کالیبراسیون هایی را انجام می دهند کاربرد دارد. این استاندارد برای آزمایشگاه های شخص اول، دوم ، سوم و همچنین آزمایشگاهها که تست یا کالیبراسیون برای بخشی از بازرسی و اعطای گواهینامه برای محصول دارند، قابل کاربرد است.

استاندارد ISO/IEC 17025:2005 برای همه آزماشگاهها بدون در نظرگرفتن تعداد پرسنل یا دامنه کاری فعالیت های آزمایشات یا کالیبراسیون کاربرد دارد.

زمانی که آزمایشگاهی یک یا چند فعالیت  آزمایشگاهی از قبیل نمونه برداری و یا طراحی و توسعه روشهای جدید که تحت پوشش استاندارد ایزو 17025 هستند را انجام نمی دهد، دراین صورت الزامات این بندهای استاندارد کاربرد ندارند.
استاندارد ISO 17025:2005 برای آزمایشگاه هایی که درراستای توسعه سیستم مدیریت خود برای عملیات کیفی، فنی و اداری هستند، قابل استفاده می باشد.

همچنین مشتریان آزمایشگاه ها، مسئولین و نهادهای اعتباربخشی می توانند در تشخص یا تائید صلاحیت آزمایشگاه ها از این استاندارد استفاده کنند.