معرفی استاندارد GMPGMP سیستمی است برای اطمینان از اینکه محصولات با توجه به استاندردهای کیفیت به طور مداوم کنترل می شوند.

GMP  مخفف  Good manufacturing practices به معنای شرایط خوب تولید می باشد. واژه GMP برای مجموعه هایی که درصنایع تولید وسائل پزشکی فعالیت می کنند کاربرد دارد. برای گرفتن گواهینامه GMP بایستی ابتدا الزامات مربوطه راشناسایی و درمجموعه خودپیاده سازی کرد.

ضوابط شامل سازندگان قطعات واجزای محصول نهایی نمیشود. هرچند توصیه میشود این قوانین را بعنوان راهنما مورد استفاده قرار دهند. سازندگان وسایل پزشکی که درمحصولات آنها ازسلولها یابافتهای انسانی یاحیوانی استفاده شده باید علاوه بردستورالعمل ویژه تدوین شده ، بخشهای مرتبط ازاین ضوابط رارعایت نمایند. تولیدکنندگان لوازم جانبی ازاین ضابطه مستثنی نیستند.