معرفی استاندارد ISO21500


ISO 21500: 2012، راهنمای مدیریت پروژه، یک استاندارد بین المللی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد یا ISO در سال 2007 شروع به تدوین و در سال 2012 منتشر شد. هدف این استاندارد ارائه یک راهنمای عمومی ، توضیح اصول اصلی و آنچه به منزله عملکرد خوب در مدیریت پروژه در نظر گرفته شده است. ISO / PC 236، کمیته فنی ایزو که با مدیریت پروژه سرو کار دارد، توسط موسسه ملی استاندارد آمریکا (ANSI) که چهار استانداردی که بخش هایی از PMI را استفاده می کند، تایید کرده بود، تشکیل شد. یکی از آنها ANSI / PMI 99-001-2008 می باشد که یک راهنمای مدیریت پروژه ی دانش می باشد (راهنمایPMI BoK  - ویرایش چهارم) (تجدید نظر و طراحی  (ANSI / PMI 99-001-2004-.2008/11/20 : برنامه های ISO برای این استاندارد (21500) برای سرگروهی استانداردهای مدیریت پروژه می باشد، همین طور ISO این استاندارد را برای همسان سازی دیگر استانداردهای مرتبط مانند ISO 10005: 2005، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای برنامه های کیفیت، ISO 10006: 2003، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها، ISO 10007: 2003، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای مدیریت پیکربندی، ISO 31000: 2009، مدیریت ریسک - اصول و راهنماها، طراحی کرده است.