معرفی استاندارد ISO50001:2011ISO 50001: 2011 سیستم های مدیریت انرژی – الزامات به همراه راهنما برای کاربرد خاص می باشد که توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) برای یک سیستم مدیریت انرژی ایجاد شده است. استاندارد الزامات مورد نیاز برای ایجاد، اجرا، نگهداری و توسعه یک سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند که هدف آن قادر ساختن سازمان برای پیروی از یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی، از جمله بهره وری انرژی، امنیت انرژی، استفاده و مصرف انرژی می باشد. هدف این استاندارد کمک به سازمان برای کاهش مستمر مصرف انرژی خود می باشد و در نتیجه، سازمان می تواند هزینه های انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد. ISO 50001 استاندارد ISO در ژوئن 2011 منتشر شد و برای هر سازمانی با هر اندازه، بخش و یا موقعیت جغرافیایی مناسب است. این سیستم پس از ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت و سیستم، ISO 14001 مدیریت زیست محیطی (EMS) مدل شده است.


دلایل استفاده


هدف اصلی استاندارد بهبود عملکرد های مربوط به انرژی و بهره وری انرژی به طور مستمر و شناسایی فرصت های کاهش انرژی می باشد. این رویکرد سیستماتیک به سازمان برای ایجاد سیستم ها و فرآیندها کمک خواهد کرد. مدیریت انرژی سازگار به سازمان در شناسایی پتانسیل بهره وری انرژی بالقوه کمک می کند. سازمان ها از طریق صرفه جویی در هزینه و ایجاد سهم قابل توجهی در حفاظت از محیط زیست و آب و هوا، برای مثال با کاهش دائمی انتشار CO2 نفع خواهند برد. استاندارد باید کارکنان و به ویژه سطح مدیریت را به دستاوردهای فوری و دراز مدت مدیریت انرژی که می تواند ایجاد گردد، آگاه سازد. سازمان می تواند منابع بالقوه و مزیت های رقابتی را کشف کند.