معرفی استاندارد ISO10006:2003

ISO 10006: 2003، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها می باشد، یک استاندارد است بین المللی  که توسط سازمان بین المللی استاندارد توسعه یافته است. ISO 10006: 2003 راهکارهایی  برای کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می دهد. این استاندارد در پروژه هایی که از پیچیدگی های مختلفی برخوردار می باشد، اعم از کوچک یا بزرگ، کوتاه مدت یا طولانی، در محیط های مختلف و صرف نظر از نوع محصول یا فرآیندی که شامل می شوند، کاربرد دارد. ISO 10006: 2003 به تنهایی یک راهنمای "مدیریت پروژه" نیست. راهنمایی در مورد فرآیندهای مدیریت کیفیت در این استاندارد بین المللی مورد بحث است. راهنمایی در مورد کیفیت در فرآیندهای مربوط به محصول یک پروژه، و "رویکرد فرآیندی" ، در استاندارد  ISO 9004پوشش داده می شود. یک " راهنمای مدیریت پروژه" جدید- 21500 ISO در سپتامبر 2012 منتشر شده است. از آنجا که ISO 10006 یک سند راهنما می باشد، بمنظور اهدافی همچون ثبت /صدور گواهینامه مورد استفاده قرار نمی گیرد.