آشنایی با ISO/ TS 29001: سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی


با توجه به نیاز خاص صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز درتوانمندسازی وتکرار پذیری فرآیندهای موثردرمشخصه های عملکرد محصول و تعادل این فرآیندها باشرایط محیطی سازمان ،ISO/TS 29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات مطرح دراین سازمان نموده است.مجموعه ای از فرآیندها و روشها که با بکارگیری آنها در قالب یک نظام هدفمند می توان با دریافت اطلاعات بازارجهانی،جامعه جهانی،سازمان و سایر اطلاعات مورد نیاز و تحلیل آنها،به کیفیت مورد نظر برای محصولات و خدمات و رضایت ذینفعان مربوطه دست یافت وآنرا مورد پایش و اندازه گیری و بهبود مستمر قرار داد.

ایزو 29001 که در نتیجه شراکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز (API) صنایع نفت و گاز آمریکا بوجود آمده در زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد. استاندارد ایزو TS 29001 بر اساس ایزو 9001 بوده و با تمرکز بر جلوگیری از خسارات و کاهش تنوع و ضایعات فراهم کنندگان خدمات ویژگی های تکمیلی را دارا می باشد. این ویژگی ها بطور جداگانه ای بوجود آمده اند تا از دقیق بودن و اصلاح پذیری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین در تامین کیفیت کالا ها و خدمات تولید گنندگان یکپارچکی دقیق و اطمینان فزاینده ای دارند. این مساله زمانی اهمیت می یابد که عدم تامین کالا و خدمات;عواقب بدی برای شرکتهاوصنایع وابسته خواهد داشت.


هدف ایزو 29001TS

ایجاد سیستم مدیریت کیفیتی که با تأکید بر پیشگیری از عیوب و کاهش نوسانات و ضایعات در زنجیره تامین و ارائه دهندگان خدمت،زمینه را برای بهبود مستمر فراهم می آورد.


کاربرد ایزو 29001TS

این مشخصه فنی سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمانهای تأمین محصولات و خدمات مرتبط با صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف میکند.


مزایای ایزو 29001TS
 • :: افزایش کارایی و بهبود کیفیت
 • :: بهبوداستراتژی شرکت
 • :: رضایت کارکنان
 • :: فرآیندبهبودمستمر
 • :: توجه به پیشگیری از بروز خطا
 • :: استحکام درقابلیت اطمینان وامکان پذیری فرآیند
 • :: ارزش افزوده بیشتردر فعالیت ها
 • :: اطمینان ازآنکه رضایت ذینفعان درفرآیندشکل گیری محصول کاملا تحقق پیدامی کند
 • :: گرفتن گواهی برای افزایش معاملات و مشتریان
 • :: نشان دادن تعهدخودبه صنعت و سهامداران
 • :: کارآمدکردن عملکردوارتقاءکیفیت وکاهش ضایعات
 • :: بهبوداستراتژی شرکت
 • :: ارزش افزوده بیشتر در فعالیت ها
 • :: اطمینان ازآنکه رضایت ذینفعان درفرآیندشکل گیری محصول کاملا تحقق پیدامی کند.