در صورت عدم انطباق عمده (Major) ممیزی مجدد (Revisit) سازمان به صورت رایگان انجام خواهد شد.