پيش مميزی شرکت به صورت رايگان توسط مميزين D.A.S انجام خواهد شد. پيش مميزي شامل ارزيابي مستندات سيستم و انجام مميزی درمحل می باشد و گزارش آن به صورت مکتوب ارائه خواهد شد.

هدف از پيش مميزی، حصول اطمينان از آمادگی کامل سيستم جهت انجام مميزی نهايی مي باشد.