امکان رؤيت گزارش مميزی، شرح عدم انطباق و ساير اطلاعات مشتری بر روی وب سايت D.A.S انگلستان با تائيد مدير کل  D.A.S آقای Stan Wright و تاييد مرکز اعتباردهی.

در حال حاظر شرکت D.A.S تنها موسسه صدور گواهینامه ی استاندارد های ایزو در ایران می باشد که این امکان را دارد.