چرخش ذهنی به سوی جهانی شدن
چگونگی جهانی شدن شرکت های ایرانی بررسی می گردد

تاریخ انتشار : 19 دی ماه سال 1395
شماره : 693
صفحه: 15
مصاحبه آقای دکتر جلالی مدیرعامل شرکت D.A.S  با روزنامه مدیریتی-اقتصادی فرصت امروز
برای دانلود روزنامه به صورت فایل PDF بر روی گزینه زیر کلیک نمایید.
دانلود روزنامه فرصت امروز شماره 693