انتخاب شرکت های برتر توسط D.A.S انگلستان در سال 2016

 
یکی از امتیازات شرکت D.A.S انگلستان انتخاب شرکت های برتر به طور سالیانه می باشد بر اساس گزارش ممیزان در ممیزی های مراقبتی یا صدور مجدد شرکت هایی که از شهرت خوبی در زمینه رضایت مشتری برخوردار بوده و روند بهبود مستمر در ممیزی های آن ها مشهود باشد توسط مدیرکل D.A.S انگلستان به عنوان شرکت برتر در سطح بین المللی تندیس افتخار به آنها اعطا  میگردد.

 
 

 

نمونه لوح افتخار