استاندارد ISO45001 ایمنی و بهداشت شغلی

 

روزانه ساله بیش از 6300 نفر در طی تصادفات و بیماری های مربوط به کار فوت می کنند. حدود 2.3 میلیون نفر در سال.
بار جراحات و بیماری های شغلی برای کارفرمایان و اقتصاد وسیع تر در نتیجه ی ضررهای ناشی از بازنشستگی زودهنگام، غیبت پرسنل و افزایش حق بیمه، بسیار قابل توجه است.

جهت مبارزه با این مسئله، ISO در حال ایجاد یک استاندارد جدیداست:

ISO 45001، ایمنی و بهداشت حرفه ای، الزامات که سازمان ها را در کاهش این بار از طریق فراهم آوری یک چارچوب برای ارتقای ایمنی کارکنان، حذف خطرات محیط کارو ایجاد محیز کاری بهتر و ایمن تر در سراسر جهان کمک می کند.
این استاندارد هم اکنون توسط کمیته و کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای در حال تدوین است و رویکردهای سایر استاندارد های مدیریتی عمومی مانند IS 9001 و ISO 14001 را دنبال خواهد کرد. در این تدوین سایر استاندارد های بین المللی از جمله OHSAS 18001، سازمان بین المللی کار ILO-OSH Guidelines و تعداد زیادی اط استاندارد های بین المللی مورد بررسی قرار گرفته اند.