( International Accreditation Forum ( IAFانجمن بين المللي اعتباردهی

اين انجمن موسسه اي جهاني براي سنجش انطباق مراكز اعتباردهي و ساير مراكز ذينفعي كه در زمينه سنجش اعتبار در موضوعات سيستمهاي مديريت ، كالا ، خدمات ، كاركنان و ساير برنامه هاي اعتبار دهي فعاليت مي نمايند ، است. فعاليتهاي اصلي و پايه اي اين انجمن توسعه يك برنامه جهاني براي سنجش انطباق مي باشد تا باعث كاهش ريسك براي بنگاهها و مشتريان آنها با ايجاد اطمينان در مورد وضعيت اعتبار دهي آنها شود. هدف اصلی IAF به دو بخش تقسیم می شود: نخست از این موضوع اطمینان یابد که موسسات اعتباردهی عضو این سازمان تنها نهادهایی را تایید کنند که شایستگی و تطابق با وظایفی که برعهده گرفته دارند داشته باشند و تضاد منافع نداشته باشند. هدف دوم آن تاسیس سازکارهایی دوجانبه و چندجانبه (Multilateral Recognition Arrangements (MLA بین نهادهای اعتباردهنده عضو این سازمان به منظور اطمینان بخشی از این که گواهینامه های این سازمان در همه جهان اعتبار دارد می باشد که این اقدام خود کاهش ریسک تجارت را به همراه خواهد داشت.