موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI (Institute of Standards & Industrial Research of Iran
فعالیت های سازمان ملی استاندارد ایران در پنج حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه شناسی و فعالیت های پژوهشی استاندارد تعریف می شود. وظایف سازمان ملی استاندارد به شرح زیر می باشد:

- تعیین، تدوین و انتشار استانداردهای ملی (اجباری) به استثنای مواد دارویی

- تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه (به استثنای مواد دارویی)

- اجرای سیستم بین المللی یکاها و کالیبره کردن وسایل سنجش

- انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها

- تأیید صلاحیت شرکت ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس)، آزمایشگاه ها، کارشناسان استاندارد و گواهی دهندگان نظام های سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی

- اعطای جایزه ملی کیفیت ایران

- مرجعیت صنعت جوش