(The United Kingdom Accreditation Service (UKAS

سازمان اعتباردهی پادشاهی انگستان

UKAS قدیمی ترین و منحصرا تنها موسسه اعتباردهی ملی در نظام سلطنتی انگستان می باشد. موسسه UKAS توسط دولت انگلستان به عنوان ارزیاب: استانداردهای توافق شده بین المللی، سازمان های صدور اعتبارنامه، تست و بازرسی و همچنین سرویس های کالیبراسیون شناخته می شود. مجوز رسمی و اعتباربخشی توسط UKAS به شرکت های ارزیاب مختلف نشان دهنده صلاحیت و شایستگی، بی طرفی و قابلیت عملکرد آن ها می باشد. به طور خاصه UKAS ‘checks the checkers’ ممیزی کننده ها را ممیزی می کند. موسساتی مثل LIOYDS و BSI ) British Standard Institue ) اعتبار خود را از این سازمان دریافت کرده اند. UKAS بر اساس مقررات مصوب سال 2009 در حوزه اعتباربخشی و همچنین مقررات مصوب اتحادیه اروپا در سال 2008 به عنوان سازمان اعتباربخشی ملی منصوب شده است. موسسه اعتباردهی UKAS این اطمینان فراهم می کند که موسسات ارزشیاب دارای شایستگی و صلاحیت، بی طرفی و انطباق و یکپارچگی باشند. اعتباربخشی تحت چهارچوب یک سیستم بین المللی عمل می کند و سازمان UKAS تعدادی از این قراردادهای بین المللی را امضا کرده است. عضویت UKAS در این توافقنامنه ها به گواهینامه هایی که تحت پوشش این سازمان صادر می شوند وجهه بین المللی و پذیرش جهانی داده است و از این طریق باعث کمک به کاهش موانع تجارت می شود. شرکت DAS مفتخر است گواهینامه های خود را با اعتبار تنها موسسه اعتباردهی ملی در نظام سلطنتی انگلیس به مشتریان خود عرضه می دارد.