• ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001


• ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001


• ممیزی و صدور گواهینامه ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001


• ممیزی و صدور گواهینامه استانداردهای مربوط به سیستم رضایتمندی مشتری ISO10002 و ISO10004


• ممیزی و صدور گواهینامه سیستم "غذای سالم تر، کسب و کار بهتر" SFBB


• ممیزی و صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی HACCP و ISO22000


• ممیزی و صدور گواهینامه نظام مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001


• ممیزی و صدور گواهینامه ISO20000 مدیریت خدمات ویژه سازمان های IT


• ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست H.S.E


• ممیزی و مدیریت و نظارت بر پروژه¬های استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ISO17025 و اخذ صلاحیت از مراکز اعتباردهی


• ممیزی و صدور گواهینامه نظام مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001


• ممیزی و صدور گواهینامه نظام آراستگی محیط کار 5S


• خدمات بازرسی


• ممیزی و صدور گواهینامه براساس سیستم مدیریت یکپارچه IMS)  Integrated Management System)


• ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت آموزش ISO10015


• ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO10006


• ممیزی و صدور گواهینامه مدیریت پروژه ISO21500


• ممیزی و صدور گواهینامه GMP) Good Manufacturing Practice)


• ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO50001