انتخاب واحد آموزشی نمونه در سطح ملی توسط سازمان ملی استاندارد

************************************************************

مجوز با کسب رتبه اول از سازمان ملی استاندارد ایران

********************************************************اخذ لوح تقدیر توسط مدیرعامل DAS از وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان ملی استاندارد

****************************************************************
تقدیرنامه به جهت انجام ممیزی و آموزش دفتر ایتالیا و یونان بر اساس استاندارد 17021

************************************************************

اخذ تقدیرنامه از رئیس اداره استاندارد استان تهران به جهت برگزاری دوره سرممیزی Iso9001 برای کارشناسان و مدیران اداره استاندارد

*********************************************************** 

مجوز صدور گواهینامه با اعتبار UKAS
 


************************************************************

  

 

 تأییدیه نظام تأیید صلاحیت ایران

****************************************************************
تقدیرنامه ی تدوین استاندارد ISIRI 13000


************************************************************
تقدیرنامه  DAS ایران جهت برگزاری دوره آموزشی در کشور پاکستان

***************************************************تقدیرنامه iqms انگلستان به جهت   از آکادمی DAS ایران