(Integrated Management System (IMS

سیستم مدیریت یکپارچه( شامل : ISO 45001:2018 و ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 )
آخرين ويرايش سه استاندارد، تنها شامل مطالبی است که مورد مميزی قرار می گيرد. در واقع اين کتاب شامل 3 بخش می باشد که به صورت فشرده در يک کتاب چاپ شده است.


 

ISO9001:2015

سیستم مدیریت کیفیتاین کتاب شامل ترجمه متن اصلی و راهنمای استاندارد ایزو 9001:2015 به همراه متن انگلیسی آن می باشد. مخاطبان با مطالعه این کتاب با اصول پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آشنا می شوند.  برای استفاده بهتر از کتاب، الزامات اضافی  2015 در مقایسه با ایزو 9001:2015 با رنگ آبی نشان داده شده است .


 

SFBB
(Safer food & Better Business)

غذای سالم تر، کسب و کار بهتراین کتاب ویژه کترینگ ها، رستوران ها و خرده فروشی های مواد غذایی است.  مطالب این کتاب شامل آلودگی های متقاطع، نظافت، خنک سازی، پخت و آماده سازی، مدیریت و دفتر خلاصه نویسی روزانه است. در فصول این کتاب هرجا تفاوتی بین روش های ایمن مربوط به این دو کسب و کار وجود دارد، داخل کادر نوشته شده است. نوشته های خارج از کادر برای هر دو کسب و کار مشترک است.ISO / TS 29001:2010
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی


این کتاب شامل متن اصلی و ترجمه الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 29001:2010 می باشد و ویژه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی است مخاطبان با مطالعه این کتاب با مقتضیات سیستم مدیریت كیفیت برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول آشنا می شوند. در این کتاب بندهای منطبق با سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2008 داخل کادر نشان داده شده است.

 

نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000:2018

 

این کتاب شامل متن اصلی به همراه ترجمه متن اصلی استاندارد ایزو 22000:2018 می باشد. مخاطبان با مطالعه این کتاب با الزامات مرتبط با ایمنی مواد غذایی و اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره مواد غذایی تا نقطه مصرف نهایی که شامل ارتباط تعاملی، مدیریت سیستم، برنامه های پیش نیازی و اصول HACCP است آشنا می شوند.


 

ISO / TS 22004: 2005
این کتاب شامل ترجمه مشخصه فنی ایزو 22004:2005 همراه با متن انگلیسی است. این کتاب  برای هر سازمانی که در زنجیره تامین غذایی در جستجوی اعمال سیستم های مدیریت ایمنی غذایی مبتنی بر ایزو 22000 است، مفید می باشد که شامل طیف گسترده ای از تولید کنندگان علوفه و مواد اولیه تا تولید کنندگان مواد غذایی، متصدیان بخش های حمل و نگهداری و پیمانکاران، خرده فروشان و بازارهای عمده فروشی و تامین کنندگان خدمات می باشد.


 

ISO 19011:2011

راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتیاین کتاب شامل متن اصلی و ترجمه راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ایزو 19011:2011 می باشد که راهنمایی برای ممیزی سیستم های مدیریت شامل اصول ممیزی، مدیریتی یک برنامه ممیزی و انجام ممیزی های سیستم مدیریتی، همچنین ارزیابی صلاحیت افراد درگیر در فرآیند ممیزی از جمله فردی که برنامه ممیزی، ممیزان و تیم های ممیزی را مدیریت می کند است.


 


لغت نامه سیستم های مدیریتیاین کتاب شامل لغت نامه سیستم های مدیریتی به همراه ترجمه فارسی است که علاوه بر لغت های سیستم های مدیریتی، برخی لغات که در متون استانداردهای مدیریتی یا جزوات آموزشی آنها مورد استفاده قرار می گیرد نیز ترجمه شوند. از آنجایی که این استانداردها هر چند سال یکبار مورد بازبینی قرار می گیرند لغات مورد استفاده بدون توجه به سال ویرایش آنها آمده است.